Miljö & kvalitet

Vi skriver avtal med alla våra leverantörer där vi bland annat ställer krav på odlingsformer, kvalitet på produkter och säker hantering. GLOBALGAP och IP Sigill är standarder för odling som vi använder, en lägstanivå för att få leverera till Everfresh. Leverantören ska vara certifierad enligt någon av dessa standarder och för ekologiska produkter, uppfylla EU:s förordning om ekologisk produktion alternativt standarden för KRAV-certifierad produktion. För att säkerställa att våra leverantörer uppfyller våra krav besöker vi dem med jämna mellanrum. 

När varorna anländer till vårt lager kontrolleras kvalitet och hållbarhet av våra varukontrollanter. De kontrollerar även kvaliteten på produkterna fortlöpande under tiden de finns på vårt lager, för att se till att vi levererar bästa möjliga kvalitet till våra kunder. Vi gör kontinuerliga provtagningar för att säkerställa att bekämpningsmedel och hälsoskadliga bakterier inte förekommer i produkterna, i enlighet med vårt egenkontrollprogram. Om analyssvaren ger oss misstanke om att produkterna kan vara hälsofarliga, har vi rutiner för återkallning från både kund och konsument. Dessutom ställer vi krav på leverantören att vidta åtgärder för att undvika att problemet upprepas. Vi håller även utbildningar i miljö- och kvalitetsfrågor för frukt- och gröntpersonal i butik.