Leverantörsgranskning

Everfresh gör egna besök och revisioner på plats hos producenter och leverantörer, för att verifiera att våra krav och nationell lagstiftning efterlevs. Besöken under året planeras utifrån en riskbedömning som utgår från faktorer som livsmedelssäkerhet, arbetsrättsliga och sociala aspekter samt andra tekniska parametrar. Besöket planeras in under produktionscykeln för att få en så rättvis bedömning som möjligt.

En andrapartsrevision brukar ta en arbetsdag och fördelas mellan odling och packhus (om produkterna förpackas på plats i landet). Vanligtvis börjar revisionen tidigt på morgonen när första skörden startar. En observation av skörden ger möjlighet att intervjua arbetarna angående arbetsvillkor och få höra deras egna berättelser.

Total Produce Nordic, som Everfresh ingår i, har dessutom agronomer på plats i ett flertal länder världen över, vilket ger oss möjligheten till fler besök och underlättar kommunikationen i olika kulturer. Förutom sociala arbetsförhållanden tas även hänsyn till miljön kring odling och packhus. Extra stor hänsyn tas till områden med närliggande vattenmiljöer, som exempelvis brunnar och dammar. I många länder är vattenfrågan ett stort problem. Det gör att vi även undersöker hur bevattningen går till på odlingen.

Både vid ekologisk och konventionell odling kontrolleras användningen av växtskyddsmedel, dels att den stämmer överens med informationen vi har fått, och dels att den är i enlighet med gällande lagstiftning. Det är av stor vikt att anställda har rätt kunskap vid användning av växtskyddsmedel samt att det finns skyddskläder och rätt utrustning för korrekt användning. Vid slutet av dagen sammanställs en rapport från besöket, och uppföljning sker vid eventuella avvikelser. Genom att arbeta med ständiga förbättringar kan vi vara med och göra skillnad – ända ner på odlarnivå.